فاصله تا
  • فرودگاه مهرآباد: 10 کیلومتر
  • فرودگاه امام خمینی: 47.5 کیلومتر
  • ایستگاه راه آهن: 7.5 کیلومتر
  • ترمینال غرب: 9 کیلومتر
  • ترمینال شرق: 9.3 کیلومتر
  • ترمینال جنوب: 1.5 کیلومتر